Swung-2 DMC

Wat is de Swung-2 DMC-applicatie?

Met de Swung-2 DMC-applicatie kunt u eenvoudig voor gemeentelijke en provinciale wegen de doelmatigheid van geluidmaatregelen afwegen. Het is een afwegingskader dat gebruikt wordt om te komen tot een goede en verdedigbare onderbouwing van de besluitvorming.

De Swung-2 DMC-applicatie is een eenvoudig opgezet instrumentarium, ontwikkeld om een objectieve beoordeling te maken voor een kosten-baten afweging voor geluidreducerende maatregelen. Om de applicatie ongevoeliger te maken voor jaarlijkse prijsschommelingen in de werkelijke kosten voor bron- en overdrachtsmaatregelen, zijn deze normkosten niet in euro's uitgedrukt, maar in punten. Bij de beschouwing van de daadwerkelijke kosten aan overdrachtsmaatregelen is rekening gehouden met de aanleg en onderhoud voor een periode van 30 jaar. Bij de bronmaatregelen is rekening gehouden met het verschil in aanlegkosten en onderhoud tussen het aanwezige en toekomstige gewenste wegdek over eveneens een periode van 30 jaar.

Een belangrijk aspect van de applicatie is dat niet alleen een kosten/batenanalyse gemaakt wordt, maar tevens vóóraf een aantal belangrijke aspecten worden meegewogen zoals landschappelijke, stedenbouwkundige en verkeerskundige belemmeringen of kansen. Indien bezwaren aanwezig zijn voor een type maatregel, wordt deze niet verder afgewogen. Ondanks het feit dat er sprake is van een doelmatige maatregel, blijft het echter altijd maatwerk om te besluiten de maatregel uiteindelijk wel of niet te treffen. De beslissing om geen maatregelen te treffen dient dan wel goed te worden onderbouwd. De applicatie moet gezien worden als richtlijn en niet als wetgeving.

Deze applicatie brengt u:

Overzicht invoergegevens

Voor de invulling van de DMC applicatie dient u de beschikking te hebben over de volgende gegevens:

Toelichting streefwaarde

In de wet geluidhinder staat een voorkeursgrenswaarde (48 dB) en de maximale ontheffingswaarde (63 dB voor stedelijke situaties).
De geluidbelasting op een gevel mag in principe niet hoger zijn dan de maximale ontheffingswaarde. De geluidbelasting kan hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde op basis van financiële, stedenbouwkundige, verkeerskundige of vervoerskundige redenen. In de applicatie is dan ook rekening gehouden met het feit dat boven de 63 dB het aantal punten naar verhouding hoger is.
Op het moment dat je als gemeente vanuit beleid in bepaalde gebieden je maximale grenswaarde wilt verlagen naar bijvoorbeeld 53 dB, is dat je streefwaarde. Als je deze streefwaarde in de applicatie (bij Onderbouwing Bron, vraag 3) invult worden ook bij geluidbelastingen boven de streefwaarde (in dit voorbeeld 53 dB) naar verhouding extra punten gegenereerd. Dit heeft als gevolg dat maatregelen sneller doelmatig zijn.

Handige links

Algemene informatie over Swung-2 is te vinden op de websites van de Rijksoverheid en InfoMil. Mocht u daarnaast nog vragen hebben over deze applicatie of de achtergrond van de applicatie, dan kunt u via onderstaande knop contact opnemen met producent van de applicatie.


Helpdesk Swung-2 DMC